εἰ δὲ καὶ ἔστιν κεκαλυμμένον τò εὐαγγέλιον ἡμω̃ν ἐν τοι̃ς ἀπολλυμένοις ἐστὶν κεκαλυμμένον ἐν οἱ̃ς ὁ θεòς του̃ αἰω̃νος τούτου ἐτύφλωσεν τὰ νοήματα τω̃ν ἀπίστων εἰς τò μὴ αὐγάσαι τòν φωτισμòν του̃ εὐαγγελίου τη̃ς δόξης του̃ Χριστου̃ ὅς ἐστιν εἰκὼν του̃ θεου̃ 2 Кор. 4, 3–4

Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого. 2 Кор. 4, 3–4

С этим текстом складывается интересная история: по греческим рукописям невозможно определить, какая первая буква должна стоять в слове «бог». Ведь тогда писали без заглавных букв. Поэтому возникает вопрос: Бог или бог? Можно перевести текст и так и так. Какое написание вы бы предпочли?  А ведь разница большая!

Синодальный перевод полагает, что «бог века сего» — это сатана. И делает это к вящей радости иеговистов, которые тем самым получают пример применения слова «бог» к существу, которое богом не является, и делают свой вывод: раз падший ангел называется богом, то тем более именование Христа богом никак не означает, что Он действительно есть Бог.

Но интересно что многие переводчики полагали что этот текст вполне имеет другое прочтение: «У неверующих века сего Бог ослепил умы».
Ведь в Библии иногда говорится, что Бог Сам ослепляет людей упорствующих и долго не принимающих Его. Например, почему многие иудеи не веровали в Иисуса, видя Его чудеса? «Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, Он ослепил глаза их» Ин. 12:39. Ис. 6:10. Иоанн употребляет здесь то же понятие, что и Павел: «ослеплять». В другом месте Павел пишет об Израиле: «Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат» (Рим. 11:8).

Поэтому такое прочтение мы видим у разных толкователей Писания. Например:

Ириней Лионский 2 век

Что касается того, что они говорят, будто Павел во втором (послании) к коринфянам ясно сказал: «У неверующих века сего Бог ослепил умы» , и будто иной есть Бог века сего, и иной Тот, Который выше всякого господства, начальства и власти; то мы не виноваты, если присвояющие себе знание таинств вышебожественных не умеют даже читать Павла. Ибо, если кто сообразно с обычаем Павла, который, как я доказал в ином месте и многими примерами, употребляет перестановку слов, прочитает это место так: «у которых Бог» отделит и, несколько остановившись потом, остальное прочитает вместе за одно «века сего ослепил умы неверующих», то найдет истинный смысл, так что выйдет мысль: «Бог ослепил умы неверующих века сего». Так оказывается посредством некоторой расстановки. Павел говорит не о Боге века сего, как будто признавая выше его ещё другого (Бога) — он Бога и признал Богом, — но о неверующих века сего говорит, потому что они не наследуют грядущего века нетления. Каким же образом Бог ослепил умы неверующих, я покажу из самого Павла в дальнейшем рассуждении, чтобы теперь не отвлечь далеко своей мысли от настоящего предмета речи. (Против ересей. 3, 7, 1).

Феодорит Кирский блаженный 4-5 век

«В их же бог» (здесь должно поставить знак препинания), «века сего ослепил разум неверных, во еже не возсияти им свету благовествования славы Христовы, Иже есть образ Бога». Апостол показал, что неверие ограничивается настоящим веком, ибо в будущей жизни всем открыто является истина. Ослепил же их Бог, не Сам вложив неверие, но когда увидел их неверие, не попустив им видеть сокровенные тайны. «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями» (Мф. 7:6); и еще: «потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют» (Мф. 13:13). Ибо нужны разумение и вера, чтобы приобщиться света, а слабым глазам солнце враждебно. «Образом» же «Бога» назвал Апостол Христа, как Бога от Бога, потому что Христос в Себе показывает Отца, почему и говорит: «видевший Меня видел Отца» (Ин. 14:9).

Августин Аврелий
«для неверующих этого мира, у которых Бог ослепил умы».

Вот такая интересная особенность этого стиха. Какую же букву ставить (заглавную или прописную) решать вам.