ἔσται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται, ἀλλὰ κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσιν διδασκάλους κνηθόμενοι τὴν ἀκοήν, 2 Тим.4:3
Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; 2 Тим.4:3

Наверное, всем нам знакомо выражение — «чесать языком». Оно означает — болтать, много говорить, причем попусту.
Но интересно причем здесь слово «чесать» до пустой болтавни?
Вероятно этот фразеологизм произошел от этого текста из послания Апостола Павла.
Слово κνηθόμενοι (кнэтхОмэной) переведенное в Синодальной Библии как льстили, буквально означает — скрести, чесать, щекотать. Во времена Апостола даже существовала поговорка «знает один осел, где зудит у другого». То есть осел чешет языком другого осла, и тому приятно но пользы от этого в принципе мало.

Поэтому лжеучителя схожи с этими животными. Льстят «чешут» языком доставляя лишь приятность слуху но не принося при этом никакой пользы.