καὶ παράγων παρὰ τὴν θάλασσαν τη̃ς Γαλιλαίας εἰ̃δεν Σίμωνα καὶ ’Ανδρέαν τòν ἀδελφòν Σίμωνος ἀμφιβάλλοντας ἐν τη̨̃ θαλάσση̨ ἠ̃σαν γὰρ ἁλιει̃ς Марк. 1.16.

Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. Марк. 1.16.

Евангелист Марк свое Евангелие написал со слов Апостола Петра. Поэтому в его слоге, нередко можно услышать сквозь века, как бы голос самого Апостола. Например, здесь в рыбацком выражении αμφιβάλλοντας (амфибАллонтас) – забрасывающих кругом, с обеих сторон. Интересно, что закидывают не сказано, (в синодальном переводе это слово добавлено переводчиком) потому что всякий рыбак знает, что речь идет о сетях. Круглый невод, как и сегодня у Геннисаретских рыбаков, δίκτυον (дИктюон), точно так же, вероятно, как во дни Петра, наматывался на левую руку. Потом, схватив правою висящий с руки, свинцовым грузом отягченный конец сети, разматывали и быстро раскидывают по воде. Поэтому αμφιβάλλοντας это своего рода рыбацкий сленг, понятный тем, кто занимался этим делом. Вот такие оттенки делают Евангелия близкими для нас.