καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν εἰ̃δον τò παιδίον μετὰ Μαρίας τη̃ς μητρòς αὐτου̃ καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτω̨̃ καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτω̃ν προσήνεγκαν αὐτω̨̃ δω̃ρα χρυσòν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν Матф. 2. 11

и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну. Матф. 2. 11

Если исследовать хронологию событий, связанных с Рождеством Христовым, то становится ясным что волхвы пришли к Иисусу спустя долгое время после Его рождения. Скорее всего когда Христу было уже от полу года до двух лет. На понимание же что приход волхвов произошел сразу после Рождества наводит в синодальном переводе слово «младенец». Тогда как в оригинальном тексте не используется однозначное греческое слово νηπίων (нэпИон) которое можно перевести как младенец или θηλαζόντων (тхэладзОнтон) грудной ребенок а стоит слово παιδίον (пайдИон) – Ребёнка. То есть текст должен звучать так: и, войдя в дом, увидели Ребенка с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему.
Это слово встречается в этой главе несколько раз, но везде в Синодальном переводе его почему то заменили на младенца.