ταύτην τὴν παραγγελίαν παρατίθεμαί σοι τέκνον Τιμόθεε κατὰ τὰς προαγούσας ἐπὶ σὲ προφητείας ἵνα στρατεύη̨ ἐν αὐται̃ς τὴν καλὴν στρατείαν ἔχων πίστιν καὶ ἀγαθὴν συνείδησιν ἥν τινες ἀπωσάμενοι περὶ τὴν πίστιν ἐναυάγησαν 1Тим.1:18,19

Преподаю тебе, сын [мой] Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин,
имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере; 1Тим.1:18,19

Этот текст —еще один случай который хорошо показывает важность предлогов.
В греческом оригинале Апостол использует образное выражение «потерпеть кораблекрушение», означающее «потерпеть неудачу» не с предлогом «в» (εν), как мы видим в Синодальном переводе, а с предлогом περι (пэрИ), имеющим значение «относительно, рядом, около».

Это важно понимать потому что слова «кораблекрушения» и предлог περι используется в большинстве случаев при указании ориентировочного географического положения гибели корабля. Рядом с таким-то островом, относительно такого-то мыса, около такого-то места.
Поэтому наш текст может иметь примерно такой смысл: «Эти некоторые из тех, что направлялись к острову Веры, но их корабль затонул рядом с целью».

То есть апостол как бы  заостряет трагизм ошибки – утонули рядом с верой. Спасение было столь недалеко от них но они погибли рядом с ним.

Интересно также что слово απωσάμενοι (апосАмэной) переведенное как «отвергнув» тоже имеет морскую семантику, и буквально означает «отталкивать, сбрасывать, сдвигать». Груз с корабля сбрасывается ради увеличения скорости, или чтобы облегчив корабль снизить опасность потопления во время шторма. По смыслу, совесть в этом случае как бы является не показавшемся нужным сброшенным с корабля грузом и тяжестью, облегчающей корабль.
Вот такими красками может засиять перед нами текст если понимать язык оригинала.