ἰδὼν δὲ πολλοὺς τω̃ν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων ἐρχομένους ἐπὶ τò βάπτισμα αὐτου̃ εἰ̃πεν αὐτοι̃ς γεννήματα ἐχιδνω̃ν τίς ὑπέδειξεν ὑμι̃ν φυγει̃ν ἀπò τη̃ς μελλούσης ὀργη̃ς (Мф.3:7)

Порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева. (Мф.3:7).
Ехи́дна это — не австралийское животное как думают некоторые. Слово Γεννήματα (гэннЭмата) это — «змея», «гадюка» со смертельно опасным ядом, которая водится в Израиле. Точный перевод обращения — змеёныши,  змеиное отродье.

Но почему Иоанн называет фарисеев именно так? Неужели Иоанн Креститель был каким-то грубияном или просто возмутившись покрыл их крепким словом?  Конечно же нет. Дело в особенности этого пресмыкающегося. Ехидна это- змея, которая почуяв огонь убегает от опасности. Встречая на пути человека или животное, она может проявлять агрессию и даже укусить. Когда Иоанн обличал фарисеев призывая их к покаянию то они стали приходить креститься к нему не потому что раскаивались в своих грехах, а потому что хотели «убежать» от Божьего гнева, огня, который должен попалить солому.  Они также относились враждебно к Иоанну Крестителю, обличавшему их. Поэтому Иоанн и приводит в пример ехидну.