πρὸ πάντων τὴν εἰς ἑαυτοὺς ἀγάπην ἐκτενῆ ἔχοντες, ὅτι ἀγάπη καλύπτει πλῆθος ἁμαρτιῶν· (1Pe.4:8)

Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов. (1Пет.4:8)

У греческого слова Εκτενεια которое можно перевести как  «усердие, рвение» есть интересная этимология — «вытягивать, растягивать». Обычно оно относиться к покрывалу. Поэтому Апостол, используя значение слова εκτενεια пишет: «имейте εκτενη (усердную/растянутую) любовь, потому что любовь покрывает множество грехов». То есть «Усердная любовь» здесь словно сравнивается с растянутым покрывалом. Такую своего рода игру слов использует Апостол.  Действительно любя человека мы способны не замечать его недостатки, покрывать его неблаговидные проступки.