λεγεν δὲ πρòς πάντας εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἔρχεσθαι ἀρνησάσθω ἑαυτòν καὶ ἀράτω τòν σταυρòν αὐτου̃ καθ’ ἡμέραν καὶ ἀκολουθείτω μοι Лук. 9.23

Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Лук. 9.23

В синодальном переводе в этом стихе слова «каждый день»- καθ’ ημέραν (катх гэмЭран) отсутствуют; и поэтому русский читатель, если он не знаком с греческим текстом, ничего не знает о их существовании. Тогда как Евангелист Лука отмечает что Христос говорил, что следовать за Ним нужно не время от времени и когда есть желание, а – ежедневно. «Возьми крест свой и каждый день следуй за мной» — учит Иисус.

Вот как этот текст звучит в других переводах:

NRT
Потом Иисус сказал им: – Если кто желает быть Моим последователем, пусть отречется от самого себя и, изо дня в день беря свой крест, следует за Мной.
BTI
Затем, обращаясь ко всем, Он сказал: «Кто хочет быть последователем Моим, должен отречься от себя самого и каждый день брать на себя свой крест и следовать за Мной.
ERV
Затем Иисус сказал всем: «Если кто-нибудь хочет идти за Мной, пусть отречётся от себя, пусть изо дня в день несёт свой крест и следует за Мной.
RBO
А потом Иисус сказал всем: «Кто хочет следовать за Мной, пусть забудет о себе и каждый день несет свой крест – тогда он будет следовать за Мной.

Некоторых христиан – называют «христианами на колесах» — в церкви они бывают три раза в жизни, и все три раза их привозят. На крещение, на венчание, и на отпевание. Но Иисус призывает к полной посвященности. Следовать за Христом — отвергать себя живя по Его заповедям и умирать для своих плотских желаний каждый день – вот чего хочет от нас Господь.