Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν κυρίῳ ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε (Eph.4:1)
Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, (Еф.4:1)

εἰς ὃ καὶ προσευχόμεθα πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἵνα ὑμᾶς ἀξιώσῃ τῆς κλήσεως ὁθεὸς ἡμῶν καὶ πληρώσῃ πᾶσαν εὐδοκίαν ἀγαθωσύνης καὶ ἔργον πίστεως ἐν δυνάμει, (2Th.1:11)
Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе, (2Фесс.1:11)

У читающих эти слова может возникнуть вопрос, в какое звание мы призваны, и достойно какого звания просит поступать Апостол Павел? Ведь ни выше ни ниже он ничего не пишет об этом.

Давайте попробуем разобраться.

Слово звание ἐκλήθητε из Ефес. 4.1 имеет общий корень со словом церковь. Потому что слово εκκλησια («Церковь») буквально означает «собрание» и состоит из приставки εκ (от) и корня κλησις (призыв, приглашение). Если все это соединить, то получиться, «те, которые были призваны». То есть буквально слово «церковь» переводится как «призванные» или «созванные». Поэтому конечно же, для грекоязычного читателя очевидно, что эти слова семантически близки по смыслу даже хоть и звучат его вариациями, мы же этого не замечаем. Καλουντος и Εκκλεσια, Призывающий и Церковь, «Зовущий» и «Созванные» — для грека – это все явно имеет общность.

Поэтому когда Павел пишет «я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны» то для грека было понятно что  это «поступать достойно члена Церкви». Также и  «Соделал вас достойными звания» из 2Фесс.1:11 – «соделал вас достойными быть частью Тела Христова — Церкви».