καὶ λέγει αὐτω̨̃ πα̃ς ἄνθρωπος πρω̃τον τòν καλòν οἰ̃νον τίθησιν καὶ ὅταν μεθυσθω̃σιν τòν ἐλάσσω σὺ τετήρηκας τòν καλòν οἰ̃νον ἕως ἄρτι Иоан.2. 10.

и говорит ему: всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее; а ты хорошее вино сберег доселе. Иоан.2.10.

Распорядитель пира хвалит вино хозяина. Восхитившись его вкусом он свидетельствует что оно лучше чем то что было подано в начале. При этом он говорит что обычно когда напьются подают худшее а ты сделал наоборот.
Интересно что греческое слово μεθυσθωσιν (мэтхюстхОсин) переведенное как «напьются» буквально означает – опьянеют.
Это еще одно свидетельство того что Христос действительно сотворил вино а не как некоторые пытаются преподнести — «виноградный сок».